نشانی : خراسان رضوی ، نیشابور ، فردوسی شمالی ، پاساژ ولیعصر (عج)